Przejdź do głównej sekcji

Tarcza Antykryzysowa – podstawowe korzyści dla przedsiębiorców
28 kwi 2020 12:40 pm

Z czego może skorzystać przedsiębiorca w ramach Tarczy Antykryzysowej

Zwolnienie z opłacania składek do ZUS przez 3 miesiące

Ze zwolnienia mogą korzystać przedsiębiorcy którzy rozpoczęli swoja działalność przed 1 lutym 2020 roku, samozatrudnieni oraz przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 50 osób. Przychód musi być poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia czyli kwoty 15 681 zł(3* 5227 zł= 15 681 zł)

Świadczenie postojowe

Jest to świadczenie nieoskładkowane i nieopodatkowane wypłacane przez ZUS. O to świadczenie trzeba starać się co miesiąc. Wysokość świadczenia to 2080 zł ( 80% minimalnego wynagrodzenie w 2020 roku) lub maksymalnie 1300 zł dla osób zatrudnionych na umowach zlecenie lub o dzieło.

Warunki otrzymania świadczenia:

 • przychód w miesiącach poprzedzającym składanie wniosku nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł (trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia (3* 5227 zł= 15 681 zł). Dodatkowo w przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym wniosek musi spaść o min. 15 % w stosunku do miesiąca poprzedniego.
 • umowa lub otwarcie działalności gospodarczej rozpoczęły się przed 1 lutym 2020 roku.
 • jest to jedyne źródło naszego dochodu, czyli jeśli oprócz np. prowadzonej działalności zatrudnieni jesteśmy nawet na 1/25 etatu to świadczenie to nam nie przysługuje.

Mikropożyczka

Mogą o nią starć się wszystkie mikroprzedsiębiorstwa (czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 osób) a także samozatrudnieni.

 • może być udzielona do wysokości 5000 zł;
 • posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,
 • może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia.

Jedynym warunkiem umorzenia spłaty jest aby przedsiębiorca przez 3 miesiące od dnia udzielenia mikropożyczki nie zmniejszył stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia na 29 lutego 2020 r.

Wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Można go złożyć elektronicznie pod adresem www.praca.gov.pl.

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników może starać się zawrzeć ze starostą umowę na otrzymanie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w  przypadku spadku w  następstwie wystąpienia COVID-19 obrotów o:

 • co najmniej 30% – wówczas dofinansowanie może być przyznane w  wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50% – wówczas dofinansowanie może być przyznane w  wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80% – wówczas dofinansowanie może być przyznane w  wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

– na okres nie dłuższy niż 3  miesiące (z tym zastrzeżeniem, że  Rada Ministrów może w  drodze rozporządzenia, przedłużyć wspomniany okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane).

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w  ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w  ciągu dowolnie wskazanych 2  kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w  okresie po dniu 1  stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o  przyznanie dofinansowania, w  porównaniu do łącznych obrotów z  analogicznych 2  kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w  przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w  trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w  dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Podkreślam, że:

 • omawiane dofinansowanie jest wypłacane w  okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o  prowadzeniu działalności w  danym miesiącu, za który ww. świadczenie jest wypłacane;
 • przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi
 • w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, o  którym mowa wyżej, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w  terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;

Wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Można go złożyć elektronicznie pod adresem www.praca.gov.pl

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników

Przedsiębiorcy w przypadku spadku obrotów mogą również uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

Wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Można go złożyć elektronicznie pod adresem www.praca.gov.pl

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP (Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

O to dofinansowanie może starać się przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego, lub
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku, nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy i nie uzyskał uprzednio pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Pracodawca, aby móc skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń pracowników musi najpierw zawrzeć z nimi porozumienie o:

 • obniżeniu wynagrodzenia pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym jednak nie więcej niż o 50%, wynagrodzenie po obniżeniu nie może też być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.  Lub
 • obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Porozumienie zawiera pracodawca oraz:

 • organizacje związkowe reprezentatywne, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
 • organizacje związkowe reprezentatywne – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy albo
 • zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa albo
 • przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Porozumienie to musi zawierać co najmniej: grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, o ile zostaje obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników oraz okres obowiązywania.

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Ustawa wyróżnia dwie możliwości dopłat do wynagrodzeń. Zależy to od porozumienia z pracownikami. Jeśli pracodawca podpisał porozumienie o:

 • obniżeniu wynagrodzenia – w takim przypadku wynagrodzenie może być dofinansowane w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;
 • obniżeniu wymiaru pracy – dofinansowanie przysługuje do wysokości połowy wynagrodzenia przysługującego po obniżeniu wymiaru czasu pracy, jednak dofinansowanie nie może być wyższe niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Środki będą wypłacane na rachunek bankowy przedsiębiorcy w miesięcznych równych transzach przez okres wskazany we wniosku.

Wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Można go złożyć elektronicznie pod adresem www.praca.gov.pl

SUBWENCJE z Polskiego Funduszu Rozwoju

O subwencje mogą się starać mikro, małe i średnie firmy, czyli takie, które zatrudniają do 250 pracowników oraz mają przychody nie wyższe niż 50 mln euro i aktywa nie wyższe niż 43 mln euro.

Maksymalna kwota subwencji zależy od wielkości przedsiębiorstwa, spadku przychodów czy liczby zatrudnionych i może wynieść nawet 324 tys. zł w przypadku mikrofirm oraz 3,5 mln zł w przypadku firm małych i średnich. Przy spełnieniu określonych warunków związanych z zatrudnieniem oraz prowadzeniem działalności, może się okazać, że trzeba oddać zaledwie 25 proc. subwencji.

Decyzję o przyznaniu subwencji – w tym o jej wysokości – podejmuje Polski Fundusz Rozwoju. Umowa jest zawierana na trzy lata, a spłata subwencji rozpoczyna się rok po jej przyznaniu i będzie rozłożona na 24 miesiące. Większa część (do 75 proc.) uzyskanego wsparcia może być bezzwrotna po spełnieniu określonych warunków, w tym kontynuowania prowadzonej działalności oraz utrzymania na niezmienionym poziomie średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku mikrofirm będą mogły z oferty skorzystać podmioty, które zanotowały spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku, w związku z COVID-19. Z finansowania będą mogły też skorzystać firmy objęte zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.

Wsparcie może być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wynagrodzeń pracowników, a 25 proc. na przedterminową spłatę kredytów.

Wniosek o subwencje można złożyć wyłącznie drogą online poprzez strony banków których lista dostępna jest na stroni www.pfr.pl.